شصت و چهارمین همفکر مشهد

شصت و چهارمین همفکر مشهد

همفکر 64 مشهد در تاریخ 8 شهریور 96 برگزار شد. درابتدای جلسه ارایه و معرفی کتاب Reword توسط آقای حامد سعیدی بیان شد.این جلسه به میزبانی شتابدهنده تریگ آپ واقع در مرکز رشد شماره 1 دانشگاه فردوسی برگزار گردید، فایل ارایه این جلسه را می توانید از اینجا مشاهده کنید. همچنین متوانید برای آشنایی با شرکت کنندگان این هفته، این صفحه رویداد را بررسی نمایید. در ادامه گزارش تصویری این جلسه را مشاهده می کنید.
درباره نویسنده