شصت و یکمین رویداد همفکر مشهد در فضای اشتراکی پانوا

شصت و یکمین رویداد همفکر مشهد در فضای اشتراکی پانوا

شصت و یکمین رویداد همفکر مشهد در فضای کار اشتراکی پانوا برگزار شد

در ادامه گزارشی تصویری از این رویداد را مشاهده می کنید.

61616161

درباره نویسنده